1. ROLOGO标志共和国首页
  2. 首页

土耳其航空公司Logo换新颜

土耳其航空公司Logo换新颜

     土耳其航空公司(Turkish Airlines Inc.)是土耳其的主要航空运输企业,成立于1933年。总部设于伊斯坦布尔。曾是土耳其的国营航空公司。2008年土耳其航空公司加入“星空联盟”航空公司国际联盟。今日,土耳其航空公司对原Logo做出修改,形式仍为近来最流行的光学处理。新标识的图案对旧Logo进行反间色和高光处理,Logo的字体也做了渐变处理。同时还发现土耳其航空公司也为其75岁生日制作了一个特别Logo。

 土耳其航空公司官方网站的服务很周到,提供全套的Logo下载。

Logo 格式
土耳其航空公司Logo换新颜 .jpg (50 KB) | .eps - .fh9 - .fh11 - .ai (.zip 600 KB)
土耳其航空公司Logo换新颜  .jpg (72 KB) | .eps - .fh9 - .fh11 - .ai (.zip 600 KB)
土耳其航空公司Logo换新颜  .jpg (70 KB) | .eps - .fh9 - .fh11 - .ai (.zip 600 KB)
土耳其航空公司Logo换新颜  .jpg (87 KB) | .eps - .fh9 - .fh11 - .ai (.zip 600 KB)
土耳其航空公司Logo换新颜 .jpg (120 KB) | .eps - .fh9 - .fh11 - .ai (.zip 600 KB)
 土耳其航空公司Logo换新颜 .jpg (112 KB) | .eps - .fh9 - .fh11 - .ai (.zip 600 KB)
 土耳其航空公司Logo换新颜 .jpg (150 KB) | .eps - .fh9 - .fh11 - .ai (.zip 600 KB)
土耳其航空公司Logo换新颜 .jpg (143 KB) | .eps - .fh9 - .fh11 - .ai (.zip 600 KB)
土耳其航空公司Logo换新颜 .jpg (136 KB) | .eps - .fh9 - .fh11 - .ai (.zip 600 KB)
土耳其航空公司Logo换新颜 .jpg (60 KB)
土耳其航空公司Logo换新颜 .jpg (83 KB) | .eps - .fh9 - .fh11 - .ai (.zip 600 KB)
土耳其航空公司Logo换新颜 .jpg (83 KB) | .eps - .fh9 - .fh11 - .ai (.zip 600 KB)
土耳其航空公司Logo换新颜 .jpg (93 KB) | .eps - .fh9 - .fh11 - .ai (.zip 600 KB)
土耳其航空公司Logo换新颜  .jpg (89 KB) | .eps - .fh9 - .fh11 - .ai (.zip 600 KB)

土耳其航空公司的旧Logo

土耳其航空公司Logo换新颜

土耳其航空公司的7周年Logo

土耳其航空公司Logo换新颜

 

 

[starrater]