Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons是世界一流的国际法律事务所。西蒙斯&西蒙斯金奖得主-Transform 2020-品牌奖2020年:Digital100排名第一(2019年排名第78)自1896年以来,该合伙企业一直致力于为企业解决高度复杂的法律事务。他们在欧洲,中东和亚洲的主要商业和金融中心的21个办事处雇用1,500多名员工。 他们求助于SomeOne,以帮助他们为该组织创建一个新的战略主导的视觉系统。

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象

Simmons&Simmons国际法律事务所重建新品牌形象