1. ROLOGO标志共和国首页
  2. 首页
  3. 征集

国际国内主要电器、手机、厨房品牌标识研究

国际国内主要电器、手机、厨房品牌标识研究

上图为部分节选,全图见下

@贤草品牌设计顾问:  [国际国内主要电器、手机、厨房品牌标识研究],贤草研究报告:1、标识以蓝、红色为主流,而着眼于环保理念,一些新兴品牌采用绿色标识;2、以英文字标为主,满足识别与实际的制作应用;3、字体绝大多数采用sans serif无衬线字体,更好识别。

图片点击放大

国际国内主要电器、手机、厨房品牌标识研究