1. ROLOGO标志共和国首页
  2. 首页

外语学习网站Duolingo新Logo

duolingo_logoDuolingo的旧Logo(左)和新Logo(右)

Duolingo是一个外语学习网站,它与其他同类网站的主要不同点就在于“所译即所学”。Duolingo 希望通过所译即所学来解决外语翻译市场的高成本问题以及外语爱好者的学习问题。(来自:36氪

Duolingo除了网站还推出了自家的手机应用,并且其iOS应用最近还被苹果公司评为年度最佳iPhone app之一。不久前,Duolingo启用了新Logo,公司的内部团队对其猫头鹰形象进行重新的设计。

duolingo_logo-1

duolingo_logo-2

duolingo_logo-3 duolingo_logo-4

duolingo_stickers_name

duolingo_tees

Rologo节译自Brand New