1. Home
  2. 快讯

【知识测试】2012 BRAND 品牌形象试题[已更新答案]

2012 BRAND 品牌形象试题

提示:如果图片太小看不清文字,请点击图片放大。

2012 BRAND 品牌形象试题,延续2011年考题,分为3大题: 填空题 / 选择题 / 连线题.
(内容涵盖各个行业领域的品牌形象相关问题,以后会更加完善,会定期共享其他试卷)

本试题原作者:栗志阳

2012 BRAND 品牌形象试题
2012 BRAND 品牌形象试题
2012 BRAND 品牌形象试题
2012 BRAND 品牌形象试题
2012 BRAND 品牌形象试题
2012 BRAND 品牌形象试题
2012 BRAND 品牌形象试题
2012 BRAND 品牌形象试题
2012 BRAND 品牌形象试题
2012 BRAND 品牌形象试题
2012 BRAND 品牌形象试题

PDF文件下载链接

注:此试卷纯属娱乐
最后是答案下载链接

图片点击放大